Đăng ký tham dự hội thảo

Doanh nghiệp chung tay cùng Chính phủ để cải cách quản lý ATTP bao gói sẵn hiệu quả, an toàn và minh bạch hơn

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập